Roszczenie ogólne i sposób jego wyliczania

W Wielkiej Brytanii są dwie wytyczne uprawniające do uzyskania odszkodowania:

 1. Roszczenie ogólne tzw General Damages
 2. Roszczenie szczególne tzw. Special Damages

Przeczytaj również: Od czego zależy wysokość odszkodowania w UK, Anglii?

W przypadku obliczania roszczeń ogólnych nie ma jednoznacznej metody obliczania, gdyż składa się na nie czynniki takie jak ból, cierpienie, czy utrata swobody funkcjonowania w życiu, które są głównymi składnikami roszczenia.

Innymi składnikami roszczenia są min:

 • ograniczenie lub utrata udogodnień komfortu życiowego
 • straty na rynku pracy spowodowane trudnością jej podjęcia
 • długotrwały ból uniemożliwiający normalne funkcjonowanie
 • utrata miejsca pracy którą poszkodowany lubił
 • utrata części lub przyszłych zarobków
 • obniżenie standardu życia spowodowane kosztami leczenia

Ograniczenie lub utrata komfortu życiowego

Poprzez utratę udogodnień (z ang. loss of amenit), należy rozumieć jako rekompensata za straty spowodowane uszczerbkiem na zdrowiu w wyniku wypadku. Do tego typu strat można zaliczyć brak sprawności fizycznej uniemożliwiający wykonywania sportu, ćwiczeń a także dalszego uprawiania hobby. Co ciekawsze ujemny wpływ na życie seksualne również jest traktowane jako utrata udogodnień życia codziennego.

Straty na rynku pracy spowodowane trudnością jej podjęcia

Tego typu stratę mamy gdy w wyniku wypadku, poszkodowany nie może podjąć pracy w wyniku ograniczeń fizycznych czy też psychicznych takich jak: kalectwo, ograniczenia w ruchach.

Przeczytaj również: Ile kosztuje prawnik w UK?

Długotrwały ból uniemożliwiający normalne funkcjonowanie

O tego rodzaju urazie mówimy, gdy podczas wykonywania codziennych czynności odczuwamy ból, od momentu zaistnienia wypadku do czasu uzyskania decyzji sadowej potwierdzającej długo trwałość urazu, a także gdy dolegliwości trwają w dalszym ciągu uniemożliwiając nam normalne funkcjonowanie.

Utrata miejsca pracy, którą poszkodowany lubił

W przypadku roszczeń spowodowanych utratą ulubionej pracy, głównym czynnikiem branym pod uwagę przy wyliczeniu odszkodowania są brane czynniki takie jak: poświęcenie się pracy zwłaszcza czas jaki jej poświęcamy, ilości odbytych szkoleń a także związanych z nimi przygotowaniami. Do osób wykonujących takie zawody zaliczamy:

 • zawodowa służba mundurowa np. wojsko
 • służba zdrowia np. pielęgniarki
 • służby porządku publicznego i bezpieczeństwa (policja, straż)
 • aktorzy
 • przedstawiciele różnych rzemiosł

Na drodze do uzyskania odszkodowania osoba pracująca w zawodzie musi udowodnić w sądzie, iż praca jaką wykonywała była pracą która przynosiła jej satysfakcję. Utrudnioną grupą w przekonaniu sądu są pracownicy pracujący np. na linii produkcyjnej.

Utrata części lub przyszłych zarobków

O utracie części zarobków mówimy, gdy z powodu wypadku nie możemy pracować w pełni na dotychczasowym miejscu, przez co nasze wynagrodzenie jest niższe natomiast o utratę przyszłych zarobków obliczamy biorąc pod uwagę czas pracy, czyli ile byśmy zarobili do momentu przejścia na emeryturę lub czasu powrotu do zdrowia biorąc pod uwagę ile osoba poszkodowana zarobiłaby gdyby nie doszło do wypadku.

Przeczytaj również: Jak długo się czeka na odszkodowanie w UK? Od czego to zależy?

Obniżenie standardu życia spowodowane kosztami leczenia

Koszty leczenia niejednokrotnie sprawiają, iż po ich poniesieniu nasz standard ulega znacznemu pogorszeniu. Koszta leczenia oraz związanych z tym opieki medycznej liczymy od momentu kiedy nastaje konieczność pomocy medycznej oraz opieki wykraczającej poza okres przejścia na emeryturę, a także rekompensata za utracenie zarobków, które nie są w stanie pokryć dalszych kosztów leczenia i związanych z nim kosztów. Należy również pamiętać że koszta leczenia mogą ulec zmianie w trakcie jej trwania tak jak zakres opieki zdrowotnej.

W jaki sposób oblicza się koszta związane z leczeniem i opieką?

Najważniejszym dokumentem jest raport medyczny, który należy sporządzić przez osobę uprawnioną w zakresie konkretnego wypadku. np: w przypadku złamań należy dostarczyć dokumenty sporządzone przez ortopedę, w przypadku bardziej skomplikowanych uszczerbków na zdrowiu może się okazać, iż będziemy potrzebowali raportu medycznego od każdego lekarza specjalisty prowadzącego leczenie.Raport medyczny przygotowywany jest przez lekarza na podstawie pełnej historii prowadzonego leczenia na wskutek wypadku.

Prawnik wyliczający odszkodowanie na podstawie w/w dokumentów posiłkuje się orzeczeniami sądów w podobnych sprawach oraz używając tzw. Judicial Studies Guidelines. Na podstawie tego może porównać wysokość odszkodowania z innymi podobnymi obrażeniami oraz wskazać przedział wysokości możliwego do uzyskania odszkodowania w zależności od rodzaju obrażeń. Najważniejszym jednak dokumentem przy uzyskaniu odszkodowania jest raport medyczny, który powinien być jak najdokładniejszy co pozwoli nam na szybkie uzyskanie odszkodowania oraz dalszego zwrotu kosztów w przypadku pogorszenia się zdrowia.

W przypadku bardzo skomplikowanych urazów bierze się pod uwagę opinię specjalisty sądowego lub tzw. barristry, który pełni rolę profesjonalnego pomocnika sądowego czy też prawniczego.

W przypadku gdy ponieśliśmy więcej niż jedno obrażenie, wówczas wysokość odszkodowania jest naliczana według poniższych kryteriów:

 • 100% w przypadku najpoważniejszych uszkodzeń ciała
 • 50% za drugie w kolejności
 • 30% za każde kolejne

Jeżeli osoba poszkodowana doznała więcej niż trzy różne uszkodzenia ciała są one naliczane do kwoty zadośćuczynienia. Wyjątek stanowi odszkodowanie wypłacane przez CICA, które to przy wypłacie odszkodowania bierze pod uwagę tylko trzy najpoważniejsze uszczerbki na zdrowiu nie biorąc pod uwagę następstwa pogorszenia się zdrowia spowodowane przez urazy, które występowały wcześniej.