Pomoc finansowa dla ofiar przestępstw w UK

Od 1996 r. w Wielkiej Brytanii funkcjonuje agencja rządowa finansowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, której celem jest pomoc ofiarom przemocy w powrocie do zdrowia. Instytucja ta nazywa się Criminal Injuries Compensation Authority, w skrócie CICA i kieruje swoje wsparcie do niewinnych ofiar, co oznacza, że jakikolwiek udział w incydencie wyklucza poszkodowanego z możliwości uzyskania odszkodowania. Należy tu dodać, że po złożeniu wniosku, co możemy zrobić przez internet, CICA rozpoczyna swoje postępowanie. Między innymi nasza kryminalna przeszłość  zapewne nie umknie uwadze urzędników. Dlatego ważne jest niezatajanie żadnych informacji. Postępowanie ma też na celu stwierdzenie, czy możliwe jest uzyskanie przez poszkodowanego odszkodowania z innego źródła, jeśli np. udaje się ustalić winnego lub winnych zdarzenia.

Zgłoszenie sprawy do CICA

CICA rozpatruje sprawy, w których poszkodowany doznał fizycznego, psychologicznego czy umysłowego urazu, wykorzystania seksualnego, utraty dochodów, czy w następstwie przestępstwa, musiał ponieść dodatkowe wydatki w efekcie incydentu. Również rodzina ofiary przemocy może dochodzić odszkodowania, jeśli ta wskutek incydentu zmarła. CICA obok wspomnianego wyżej limitu czasowego, jaki przysługuje na złożenie wniosku, oczekuje również dopełnienia pewnych formalności. Po pierwsze,  sprawa musi zostać zgłoszona na policję i to jak najszybciej, w przeciwnym razie nasze roszczenie zostanie odrzucone. CICA zbada też przyczyny ewentualnego zwlekania z poinformowaniem policji o zdarzeniu.

Odszkodowanie z CICA dotyczy obywateli Wielkiej Brytanii, osób, które na stałe zamieszkują w Wielkiej Brytanii lub zamieszkiwały w momencie zdarzenia, a także osoby będące bliską rodziną obywatela UK. Jak już wspomniano, CICA zbada też wszelkie okoliczności zdarzenia i jeśli w trakcie dochodzenia okaże się, że braliśmy udział w bójce z własnej inicjatywy lub potem poszukiwaliśmy zemsty, odrzuci nasz wniosek. Duże prawdopodobieństwo, że tak się stanie, będzie też wynikało z naszej przestępczej przeszłości.

Odszkodowanie z CICA

Instytucja o przyznaniu odszkodowania informuje na piśmie, a wtedy poszkodowany ma 56 dni, by przyjąć decyzję, a tym samym sumę przyznanego odszkodowania. Po upływie tego czasu CICA wycofa ofertę. Niewątpliwie odszkodowanie z CICA jest niższe niż sumy odszkodowań powypadkowych w UK. Zgodnie z procedurami, jakimi CICA się kieruje, odszkodowanie może być przyznane za 3 najpoważniejsze obrażenia. Wylicza się je w taki sposób, że za najpoważniejsze z obrażeń dostajemy 100% odszkodowania, za drugie 30%, za trzecie 15%. Za pozostałe nic.

Wyraźnie widać, że jeśli tylko to możliwe lepiej kalkuluje się otrzymać odszkodowanie z innej instytucji, jednak napaści często pozostają niewyjaśnione. Dlatego dzięki temu funduszowi ofiary przemocy mogą liczyć na jakiekolwiek zadośćuczynienie.