Dla kogo dokładnie jest Industrial Injuries Disablement Benefit?

Industrial Injuries Disablement Benefit przyznawane jest przede wszystkim osobom niepełnosprawnym, których stan jest wynikiem wypadku przy pracy, a także tym, który zapadli na wskazane choroby zawodowe. Do chorób zawodowych, przy których przysługuje nam zasiłek, zalicza się między innymi choroby związane z przebywaniem wśród substancji chemicznych czy utratę słuchu w wyniku złych warunków panujących w miejscu pracy. Co ważne, zasiłek nie dotyczy osób samozatrudnionych, które same biorą odpowiedzialność za podejmowane przez siebie działania w pracy, pomimo iż sama procedura udzielania Industrial Injuries Disablement Benefit odbywa się bez orzekania o winie.

Zasady wypłacania Industrial Injuries Disablement Benefit

Industrial Injuries Disablement Benefit jest wypłacany przez urząd administracji rządowej – Department for Work and Pensions (DWP). By otrzymywać IIDB, nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne. Jeśli więc tego nie robiliśmy, nie musimy się martwić, ponieważ zasiłek i tak nam przysługuje. Co więcej, otrzymywanie zasiłku nie wyklucza podjęcia dalszej pracy, a wysokość otrzymywanego przez nas wynagrodzenia nie ma żadnego wpływu na wysokość zasiłku. Jednak warto wiedzieć, że przyjmowanie zasiłku IIDB może mieć wpływ na inne przyznane nam zasiłki. Warto więc przed rozpoczęciem ubiegania się o zasiłek, zasięgnąć w tym temacie rady profesjonalnego doradcy.

Ile możemy dostać pieniędzy w ramach zasiłku IIDB?

W zależności od naszego stanu zasiłek IIDB może zostać nam przyznany na określony czas lub do końca życia, jeśli nasz stan nie ma żadnych szans na poprawę. Sama wysokość zasiłku jest ustalana indywidualnie, a mają na nią wpływ dwa czynniki: nasz wiek oraz nasz stan. Najwyższa możliwa kwota zasiłku to 179 funtów tygodniowo, która przyznawana jest osobom pełnoletnim ze stwierdzoną całkowitą niepełnosprawnością.

Zasiłek to nie wszystko – odszkodowanie

Jeśli zapadliśmy na chorobę zawodową, doznaliśmy uszkodzeń ciała bądź urazu psychicznego w wyniku zaniedbań lub nadużyć ze strony naszego pracodawcy, mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie. W ramach rekompensaty po wygranej sprawie o odszkodowanie otrzymamy między innymi całkowity zwrot wszelkich kosztów, jakie musieliśmy ponieść z tytułu naszego leczenia. Oprócz tego nasze urazy i straty zostaną zadośćuczynione finansowo.